Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/5/2017 Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10:59' 5/6/2017)

        Để xem nội dung cụ thể nhiệm vụ của các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, có thể xem toàn văn tại đây:  http://www.mard.gov.vn/Documents/TaiLieuHuongDanHCC/TTHN-08-250517.pdf

          * Nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông tỉnh:

           1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

          2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

         4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

           5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

           6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

          7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

           8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

           9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

           10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

          11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và quy định pháp luật.

         12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

          13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

          14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

          15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

          16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

MS


Các tin tiếp
KHUNG MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2018   (2/1/2018)
KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH   (9/11/2017)
Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, benomyl và Thiophanate – methyl ra khỏi Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam   (7/11/2017)
THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN   (12/9/2017)
Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức   (7/9/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản   (29/5/2017)
QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan   (8/5/2017)
KẾ HOẠCH RA QUÂN DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG   (4/11/2016)
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài   (17/10/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123