THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN (16:0' 12/9/2017)

Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Quyết định số 2571/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận trên cơ sở chuyển các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã về trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh và tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến diêm theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm hướng dẫn, giúp đỡ nông, ngư dân, diêm dân nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm bắt và áp dụng các kiến thức, kỹ năng, khoa học kỹ thuật, quản lý mới trong sản xuất để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

          Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN&PTNT).

          Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông theo đúng nội dung của đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các công tác về nhân sự, tài sản, tài chính và các vấn đề có liên quan khác theo đúng nội dung của đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện để Trung tâm Khuyến nông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

MS


Các tin tiếp
KHUNG MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2018   (2/1/2018)
KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH   (9/11/2017)
Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, benomyl và Thiophanate – methyl ra khỏi Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam   (7/11/2017)
Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức   (7/9/2017)
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/5/2017 Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   (5/6/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản   (29/5/2017)
QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan   (8/5/2017)
KẾ HOẠCH RA QUÂN DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG   (4/11/2016)
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài   (17/10/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123