Cho phép khai thác một số loài hải đặc sản tại vùng biển Bình Thuận (7:53' 28/7/2016)

Ngày 25 tháng 7 năm 2016, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Thuận có thông báo số 87/TB-SNN, cho phép khai thác một số loài hải đặc sản tại vùng biển Bình Thuận. Nội dung thông báo như sau:

1.  Kể từ ngày  01 tháng 8 năm 2016  đến hết ngày  31 tháng  3 năm 2017, các tổ chức, cá nhân được khai thác các loài hải đặc sản bằng nghề lặn gồm:  Sò lông, Điệp quạt, Dòm nâu, Bàn mai, Nghêu lụa trên toàn vùng biển Bình Thuận.

2.  Khi khai thác các loài hải đặc sản nêu trên bằng nghề lặn, chủ thuyền phải được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép lặn hải đặc sản và bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định về hành nghề lặn.

3.  Nghiêm cấm lặn  bắt  các loài hải đặc sản nhỏ hơn kích thước tối thiểu được phép khai thác theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT; cụ thể:

- Điệp quạt: Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 60 mm.

- Sò lông:    Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 55 mm.

- Dòm nâu:  Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 120 mm.

- Bàn mai:   Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 150 mm.

- Nghêu lụa: Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 55 mm.

4. Giao Chi cục Thủy sản tổ chức phổ biến nội dung thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, thu mua, vận  chuyển, chế  biến  và  kinh  doanh  các  loài  hải  đặc  sản  biết, thực hiện; Phối  hợp  với  lực  lượng  Bộ  đội  Biên  phòng  tỉnh;  phòng  Kinh  tế,  phòng  Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

BBT