• BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  Nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm vào tỉnh ta, gây lây lan dịch bệnh, thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ngày 06 tháng 03 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành công văn số 780 về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:


 • BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020

  Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3881/QĐ-UBND về việc Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2016 – 2020. Quyết định quy định một số chính sách mà người chăn nuôi nông hộ được hưởng như: Loại tinh, mức hỗ trợ liều tinh và đơn giá liều tinh phối giống nhân tạo cho heo; loại tinh, mức hỗ trợ liều tinh, đơn giá và định mức vật tư phối giống nhân tạo cho bò; loại giống, số lượng và mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi mua con giống; đơn giá và mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học; số lượng người, đơn giá và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc; loại bình, đơn giá và mức hỗ trợ bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc. Cụ thể:

 • PHÁT TRIỂN CÂY TRÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

          Ngày 13/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 2027/UBND-KTN về việc tập trung nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây trôm trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu tiếp tục mở rộng diện tích cây trôm trên địa bàn huyện Tuy Phong đến năm 2020 đạt 1.000 ha, tăng độ che phủ của rừng, tạo môi trường sinh thái bền vững; nâng cao năng suất mủ trôm từ 800 kg/ha/năm lên 1.200 kg/ha/năm, đạt sản lượng 540 tấn/năm vào năm 2020.

 • QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG THANH LONG TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
       Thanh long là một loại cây trồng lợi thế của tỉnh, có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp của tỉnh nói chung, trong đời sống nông dân nói riêng. Với mục tiêu phát triển ngành hàng thanh long theo hướng tập trung, an toàn và bền vững, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ trồng thanh long, tập trung nâng cao chất lượng - năng suất - giá trị - sức cạnh tranh đối với diện tích thanh long hiện có; kiểm soát chặt chẽ việc phát triển trồng mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ để làm tăng năng suất, nâng cao giá trị; xây dựng các giải pháp chuỗi giá trị gắn với xúc tiến thương mại; chú trọng mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước; tăng cường công tác quản lý của Nhà nước; bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cơ cấu kinh tế…
 • Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Thuận năm 2016      Vừa qua, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh triển khai các nội dung điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 với nội dung điều tra gồm 3 vấn đề: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; thông tin về nông thôn và thông tin về cư dân nông thôn, nhằm hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng số : 23 bài viết
Trang
123