Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Thuận năm 2016 (7:13' 18/5/2016)
     Vừa qua, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh triển khai các nội dung điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 với nội dung điều tra gồm 3 vấn đề: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; thông tin về nông thôn và thông tin về cư dân nông thôn, nhằm hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

        Đối tượng điều tra là: Lao động của hộ dân sống ở nông thôn và các hộ có tham gia hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; điều kiện sản xuất của các đơn vị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; điều kiện sống của hộ nông thôn, hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Thời gian triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được bắt đầu triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2016.

        Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu cần thiết nhằm đánh giá lại thực trạng nông nghiệp – nông thôn, vì vậy, các cấp, các ngành cần bảo đảm thực hiện đạt yêu cầu mục đích và tiến độ thời gian theo quy định của Trung ương và của tỉnh đã đề ra.

NKD

Các tin tiếp
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH   (22/8/2017)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TÁI CẤP CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN MỚI DIỆN TÍCH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN   (20/3/2017)
BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH   (16/3/2017)
BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020   (9/2/2017)
Cấm hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh Sò lông, Điệp quạt từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2016   (18/8/2016)
PHÁT TRIỂN CÂY TRÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN   (20/6/2016)
QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG THANH LONG TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025   (16/6/2016)
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA TÌNH TRẠNG CÁ NUÔI LỒNG BÈ CHẾT TẠI VÙNG BIỂN XÃ VĨNH TÂN   (9/6/2016)
Trang
123