Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Thuận năm 2016 (7:13' 18/5/2016)
     Vừa qua, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh triển khai các nội dung điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 với nội dung điều tra gồm 3 vấn đề: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; thông tin về nông thôn và thông tin về cư dân nông thôn, nhằm hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

        Đối tượng điều tra là: Lao động của hộ dân sống ở nông thôn và các hộ có tham gia hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; điều kiện sản xuất của các đơn vị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; điều kiện sống của hộ nông thôn, hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Thời gian triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được bắt đầu triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2016.

        Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu cần thiết nhằm đánh giá lại thực trạng nông nghiệp – nông thôn, vì vậy, các cấp, các ngành cần bảo đảm thực hiện đạt yêu cầu mục đích và tiến độ thời gian theo quy định của Trung ương và của tỉnh đã đề ra.

NKD