Cấm hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh Sò lông, Điệp quạt từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016 (14:18' 2/11/2016)

        Ngày 31/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 4008/UBND-KT, đồng ý chủ trương cấm các hoạt động khai thác Sò lông và Điệp quạt trên toàn vùng biển của tỉnh trong thời gian từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016 và cấm các tổ chức, cá nhân thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh Sò lông và Điệp quạt trong thời gian cấm khai thác nêu trên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rộng rãi thời gian cấm khai thác Sò lông và Điệp quạt nói trên cho ngư dân biết và chấp hành.

        Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường các hoạt động theo dõi, giám sát tình hình khai thác nguồn lợi Sò lông và Điệp quạt trên vùng biển của tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức lực lượng, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm soát tình hình khai thác, thu mua, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh cũng như việc chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian cấm.

NKD