BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020 (11:1' 9/2/2017)

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3881/QĐ-UBND về việc Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2016 – 2020. Quyết định quy định một số chính sách mà người chăn nuôi nông hộ được hưởng như: Loại tinh, mức hỗ trợ liều tinh và đơn giá liều tinh phối giống nhân tạo cho heo; loại tinh, mức hỗ trợ liều tinh, đơn giá và định mức vật tư phối giống nhân tạo cho bò; loại giống, số lượng và mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi mua con giống; đơn giá và mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học; số lượng người, đơn giá và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc; loại bình, đơn giá và mức hỗ trợ bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc. Cụ thể:

1. Nội dung, định mức và điều kiện hỗ trợ:

a) Hỗ trợ phối giống nhân tạo heo:

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho heo nái. Mức hỗ trợ 01 liều tinh cho một lần phối giống (trường hợp không đậu thai được hỗ trợ thêm 01 liều tinh cho một lần phối giống nữa) và không quá 05 liều tinh cho một heo nái/năm. Đơn giá liều tinh: 70.000 đồng (bảy chục ngàn đồng)/liều (100ml).

- Điều kiện hưởng hỗ trợ: Hộ chăn nuôi từ 10 con heo nái trở xuống, có nhu cầu, làm đơn đăng ký và được UBND cấp xã xác nhận.

b) Hỗ trợ phối giống nhân tạo bò cái sinh sản:

- Định mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo (tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản) để thực hiện phối giống cho bò cái sinh sản. Mức hỗ trợ 01 liều tinh cho một lần phối giống (trường hợp không đậu thai được hỗ trợ thêm 01 liều tinh cho một lần phối giống tiếp theo) và không quá 2 liều tinh/bò/năm.

+ Đơn giá liều tinh: 01 cọng tinh = 28.000 đồng (Hai mươi tám ngàn đồng), Nitơ lỏng 01 lít = 34.000 đồng (Ba mươi bốn ngàn đồng), Găng tay = 3.000 đồng (Ba ngàn đồng), dẫn tinh quản = 3.000 đồng (Ba ngàn đồng).

Tổng cộng: 68.000 đồng/01 lần phối giống (bao gồm: tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và dẫn tinh quản).

- Điều kiện hưởng hỗ trợ: Hộ chăn nuôi từ 10 con bò sinh sản trở xuống, có nhu cầu, làm đơn đăng ký và được UBND cấp xã xác nhận.

c) Hỗ trợ mua heo, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị:

Mỗi hộ chỉ được hỗ trợ mua một trong các đối tượng: Hoặc heo đực giống, hoặc bò đực giống, hoặc gà giống bố mẹ hậu bị, hoặc vịt giống bố mẹ hậu bị.

* Hỗ trợ mua heo đực giống:

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/con heo đực giống, mỗi hộ được hỗ trợ mua không quá 03 con heo đực giống.

- Tiêu chuẩn heo đực giống: Từ 6 tháng tuổi trở lên; phẩm cấp giống bố mẹ được sản xuất từ cơ sở giống có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định tại khoản 1, Điều 19, Pháp lệnh Giống vật nuôi, con giống đảm bảo có nguồn gốc và hồ sơ lý lịch rõ ràng (có đầy đủ thông tin về tên giống; ngày tháng năm sinh; số hiệu của cá thể giống; tên giống và số hiệu bố, mẹ; tên giống và số hiệu ông, bà; chất lượng đạt tiêu chuẩn cơ sở công bố theo quy định).

- Điều kiện hưởng hỗ trợ:

+ Các hộ chăn nuôi heo đực giống để phối giống dịch vụ thuộc các đơn vị cấp xã quy định tại Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Có đơn đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm kỹ thuật chăn nuôi an toàn theo quy định và được UBND cấp xã xác nhận.

+ Mua con giống đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

* Hỗ trợ mua bò đực giống:

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/1 con đối với bò đực giống; mỗi hộ được hỗ trợ 01 con bò đực giống.

- Tiêu chuẩn bò đực giống:

+ Loại giống: Các giống bò thịt và tổ hợp lai bò thịt được quy định tại Danh mục của Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; cụ thể: Các giống: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santa Gertrudis, Blanc Bleu Belge (BBB) và tổ hợp lai của các giống bò thịt nêu trên.

+ Tuổi bò đực giống: từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Đối với Giống được sản xuất từ cơ sở giống: Được sản xuất từ cơ sở giống có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định tại khoản 1, Điều 19, Pháp lệnh Giống vật nuôi, con giống đảm bảo có nguồn gốc và hồ sơ lý lịch rõ ràng (có đầy đủ thông tin về tên giống; ngày tháng năm sinh; số hiệu của cá thể giống; tên giống và số hiệu bố, mẹ; tên giống và số hiệu ông, bà; chất lượng đạt tiêu chuẩn cơ sở công bố theo quy định).

- Điều kiện hưởng hỗ trợ:

+ Các hộ chăn nuôi bò đực giống để phối giống dịch vụ thuộc các đơn vị cấp xã quy định tại Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Có đơn đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm kỹ thuật chăn nuôi an toàn theo quy định và được UBND cấp xã xác nhận;

+ Mua con giống đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

* Gà, vịt giống bố mẹ hậu bị:

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng)/1 con, mỗi hộ được hỗ trợ mua không quá 200 con gà hoặc 200 con vịt giống bố mẹ hậu bị.

- Tiêu chuẩn chất giống: Gà, vịt giống hậu bị bố mẹ trên 8 tuần tuổi (hướng thịt và hướng trứng); được sản xuất từ cơ sở giống có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định tại khoản 1, Điều 19, Pháp lệnh Giống vật nuôi, con giống đảm bảo có nguồn gốc và hồ sơ lý lịch ghi đầy đủ thông tin: Tên dòng, giống ông bà tạo ra đàn bố mẹ này, chất lượng đạt tiêu chuẩn cơ sở công bố theo quy định.

- Loại giống: Các giống quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Điều kiện hưởng hỗ trợ:

+ Mua con giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định.

+ Gắn với ấp nở, cung cấp con giống.

+ Có đơn đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm kỹ thuật chăn nuôi an toàn theo quy định, được UBND cấp xã xác nhận.

2. Mức hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi:

a) Xử lý chất thải bằng công trình khí sinh học (Biogas):

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/1 công trình/1 hộ.

- Định mức kỹ thuật:

+ Chủng loại: Hình vòm cầu; bể xây hoặc làm bằng vật liệu Composite.

+ Thể tích: Từ 7 m3 trở lên;

b) Xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học:

Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/1 hộ.

c) Điều kiện hưởng hỗ trợ:

- Hộ chăn nuôi với quy mô thường xuyên không ít hơn 05 con heo nái hoặc 10 con heo thịt hoặc 03 bò hoặc 200 con gia cầm sinh sản;

- Có đơn đăng ký và được UBND cấp xã xác nhận;

- Có xác nhận của UBND xã, thị trấn về việc xây mới công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học;

- Xây dựng công trình khí sinh học theo các mẫu đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học phải sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam;

- Mỗi hộ chỉ được hưởng hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học.

3. Mức hỗ trợ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo:

a) Mức hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 4 Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính.

b) Điều kiện hỗ trợ:

Người được hỗ trợ đi đào tạo, tập huấn phải bảo đảm các điều kiện:

- Phải được đào tạo, tập huấn tại những đơn vị có đủ điều kiện đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc được Cục Chăn nuôi lựa chọn và chỉ định;

- Dưới 40 tuổi; đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở;

- Có nhu cầu, làm đơn và được UBND cấp xã xác nhận.

4. Loại bình, đơn giá và mức hỗ trợ bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc:

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần đến 100% giá trị bình chứa Ni tơ lỏng từ 1,0 đến 3,7 lít cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc để bảo quản tinh. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/1 bình/1 người.

b) Điều kiện hưởng hỗ trợ:

Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc phải đảm bảo:

- Đã qua đào tạo, tập huấn, có chứng chỉ về Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc;

- Có nhu cầu, làm đơn đăng ký và được UBND cấp xã chấp thuận;

- Có cam kết bảo quản, sử dụng bình Nitơ hiệu quả trong thời gian không ít hơn 5 năm, đảm bảo có hiệu quả.

 Hộ chăn nuôi có nhu cầu liên hệ UBND xã, phường, thị trấn nơi chăn nuôi để được hướng dẫn đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ. (mẫu đơn kèm theo).

Mẫu Đơn đề nghị Hỗ trợ

Mẫu Đơn đăng ký Hỗ trợ Đào tạo Kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc

QT