PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (9:1' 22/8/2017)

 

       Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Ủy bản nhân dân tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông – khuyến ngư trên địa bàn tỉnh.

        Theo đó, thành lập Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Đồng thời, các trạm khuyến nông, khuyến ngư hợp nhất thành lập Trạm Khuyến nông cấp huyện trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

        Nội dung cụ thể, xin vui lòng xem Quyết định số 1739/QĐ-UBND tại đây và Đề án (Ban hành kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-UBND) tại đây