Giảm lượng hạt giống gjeo sạ trong sản xuất lúa (9:22' 24/5/2019)
Xem giải pháp kỹ thuật tại đây: giảm lượng giống gieo sạ.pdf