Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL (8:38' 20/9/2019)

Trên cơ sở tổng hợp các kiến nghị, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 05/8/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2932/BTP-PBGDPL về việc khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ các lĩnh vực công tác nêu trên.

Theo đó, ngày 19/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận ban hành công văn số 2900/SNN-TT về việc khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL  nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả Bộ tài liệu, phục vụ công tác chuyên môn và tuyên truyền để công chức, viên chức, người lao động, nhân dân biết, tìm hiểu nghiên cứu.

Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Ban hành kèm theo Công văn số 2932/BTP-PBGDPL ngày 05/8/2019 của Bộ Tư pháp) tải tại đây