GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (15:9' 18/8/2019)
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.

1. Huyện Hàm Thuận Nam:

Mặt hàng

Cơ sở

Quy cách

Ngày: …/8/2019 (đồng)

HÀM THUẬN NAM

THANH LONG RUỘT TRẮNG

Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh


6-thg 8

9-thg 8

13-thg 8

16-thg 8

Loại 1

7500

10000

7000

10000

Loại 2

5000

8000

5000

9000

Loại 3

2500

5000

2500

8000

1000

1000

1000

2000

Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương

Loại 1

6500

9000

6500

10000

Loại 2

4000

7000

4000

8000

Loại 3

1500

5000

1500

7000

1000

2000

1000

2000

Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ

Loại 1

7500

10000

7500

9000

Loại 2

4500

8500

4500

8000

Loại 3

2500

6000

2500

6000

1500

2000

1000

1000

2
. Huyện Hàm Thuận Bắc:


Cơ sở

Mặt hàng

Quy cách

Giá

2-thg 8/2019

6-thg 8

9-thg 8

13-thg 8

16-thg 8/2019

HÀM THUẬN BẮC

HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm


"Thanh long

 ruột  trắng"


Loại 1

nghìn đ/kg

15,0

10,0

12,0

10,0

9,0

Loại 2

nghìn đ/kg

13,0

8,0

10,0

8,0

8,0

Loại 3

nghìn đ/kg

11,0

6,0

8,0

6,0

7,0

nghìn đ/kg

10,0

6,0

8,0

6,0

7,0


"Thanh long

ruột  đỏ"

Loại 1

nghìn đ/kg

30,0

30,0

30,0

27,0

18,0

Loại 2

nghìn đ/kg

27,0

27,0

27,0

25,0

15,0

Loại 3

nghìn đ/kg

24,0

24,0

25,0

22,0

13,0

nghìn đ/kg

24,0

24,0

25,0

22,0

13,0

Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức"Thanh long ruột  trắng"

Loại 1

nghìn đ/kg

14,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Loại 2

nghìn đ/kg

13,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Loại 3

nghìn đ/kg

12,0

8,0

8,0

8,0

8,0

nghìn đ/kg

10,0

6,0

7,0

6,0

7,0

 

“Thanh long

ruột  đỏ"

Loại 1

nghìn đ/kg

30,0

30,0

27,0

27,0

18,0

Loại 2

nghìn đ/kg

27,0

27,0

25,0

25,0

15,0

Loại 3

nghìn đ/kg

24,0

24,0

22,0

22,0

13,0

nghìn đ/kg


24,0

24,0

20,0

22,0

13,0

Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính


Lúa ML48


Tươi

nghìn đ/kg

4,9

4,9

5,5

5,6

5,6

Khô

nghìn đ/kg

5,2

5,2

5,8

5,8

5,8

Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú

Lúa ML48

Tươi

nghìn đ/kg

4,5

4,5

4,4

4,5

4,6

Khô

nghìn đ/kg

5,0

5,0

5,5

5,5

5,53. Huyện Tuy Phong:


Cơ sở

Mặt hàng

Quy cách

Giá

Ngày 2/8/2019

TUY PHONG

HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công


"Thanh long

 ruột  trắng"


Loại 1

nghìn đ/kg

10,0

Loại 2

nghìn đ/kg

8,0

Loại 3

nghìn đ/kg

6,0

nghìn đ/kg

6,0


"Thanh long

ruột  đỏ"

Loại 1

nghìn đ/kg

30,0

Loại 2

nghìn đ/kg

27,0

Loại 3

nghìn đ/kg

24,0

nghìn đ/kg

24,0

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú"Thanh long ruột  trắng"

Loại 1

nghìn đ/kg

10,0

Loại 2

nghìn đ/kg

9,0

Loại 3

nghìn đ/kg

8,0

nghìn đ/kg

6,0

 

“Thanh long

ruột  đỏ"

Loại 1

nghìn đ/kg

30,0

Loại 2

nghìn đ/kg

27,0

Loại 3

nghìn đ/kg

24,0

nghìn đ/kg


24,0

Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc

Lúa ML48


Tươi

nghìn đ/kg

4,9

Khô

nghìn đ/kg

5,2

HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương

Lúa ML48

Tươi

nghìn đ/kg

4,5

Khô

nghìn đ/kg

5,0

4
. Huyện Đức Linh:

Cơ sở

Giá

Mặt hàng

Quy cách

Giá

2-thg 8

6-thg 8

9-thg 8

13-thg 8

16-thg 8

ĐỨC LINH

DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh


Giá mua tại CS


Cao su


Mủ nước

đ/TSC


245


245

245

Mủ tạp

 nghìn đ/kg


12


11

12

DNTN Nguyễn Trí Du - Võ Xu


Giá mua tại CS


Cao su


Mủ nước

đ/TSC


245


245

245

Mủ tạp

 nghìn đ/kg


13


13

13

Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh


Giá mua tại CS


Cao su


Mủ nước

đ/TSC


240


240

240

Mủ tạp

 nghìn đ/kg


12


12

12

Cơ sở Hoàng Gia Tiến – xã Đức Hạnh


Giá mua tại CS


Điều


Tươi

 nghìn đ/kg


12
Khô

 nghìn đ/kg


12
Cơ sở Đàm Thị Nhật – xã Đức Hạnh


Giá mua tại CS


Điều


Tươi

 nghìn đ/kg


12
Khô

 nghìn đ/kg


12
Cơ sở Nguyễn Văn Đề – xã Đức Hạnh


Giá mua tại CS


Điều


Tươi

 nghìn đ/kg


12
Khô

 nghìn đ/kg


12
Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu


Giá mua tại CS


Lúa OM các loại


Tươi

 nghìn đ/kg


12
Khô

 nghìn đ/kg


12
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính


Giá mua tại CS


Lúa OM các loại


Tươi

 nghìn đ/kg


12
Khô

 nghìn đ/kg


12

Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu

Giá mua tại CS

Lúa OM các loại

Tươi

 nghìn đ/kg


12


49

43


Khô

 nghìn đ/kg


12


55

55

5
. Huyện Tanh Linh:

Cơ sở

Giá

Mặt hàng

Quy cách

Giá

Ngày 2/8/19

Ngày 6/8/19

TÁNH LINH

Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh

Giá mua tại CS


Cao su


Mủ nước

đ/TSC


245

Mủ tạp

 nghìn đ/kg


12

Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh

Giá mua tại CS


Cao su


Mủ nước

đ/TSC


245

Mủ tạp

 nghìn đ/kg


13

Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình


Giá mua tại CS


Cao su


Mủ nước

đ/TSC


240

Mủ tạp

 nghìn đ/kg


12

Công ty TNHH Hoàng Phú – xã Bắc Ruộng


Giá mua tại CS


Điều


Tươi

 nghìn đ/kg


2

Khô

 nghìn đ/kg


2

Cơ sở Tuyết – thôn 5, Huy Khiêm


Giá mua tại CS


Điều


Tươi

 nghìn đ/kg


2

Khô

 nghìn đ/kg


2

Đại lý thu mua – thị trấn Lạc Tánh


Giá mua tại CS


Điều


Tươi

 nghìn đ/kg


2

Khô

 nghìn đ/kg


2

Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An


Giá mua tại CS


Lúa OM các loại


Tươi

 nghìn đ/kg


2

Khô

 nghìn đ/kg


2

Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức


Giá mua tại CS


Lúa OM các loại


Tươi

 nghìn đ/kg


2

Khô

 nghìn đ/kg


2

Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh

Giá mua tại CS

Lúa OM các loại

Tươi

 nghìn đ/kg


2

Khô

 nghìn đ/kg


2

                                                                                                                                                                                                                                             Tổng hợp từ nguồn Cộng tác viên (Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện)

Các tin tiếp
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (24/12/2019)   (25/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (20/12/2019)   (23/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (17/12/2019)   (18/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (13/10/2019)   (13/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (10/12/2019)   (11/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (6/12/2019)   (7/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (03/12/2019)   (4/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (29/11/2019)   (30/11/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (26/11/2019)   (26/11/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (19/11/2019)   (20/11/2019)
Trang
123