GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (30/8/2019) (10:34' 31/8/2019)
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.


NHẬP NGÀY:

27/8/2019

30/8/2019

Khu vực

Nguồn thông tin

Mã hàng hóa

Tên hàng hóa

Quy cách

Đơn vị tính

 Giá kỳ trước

 Giá kỳ này

27/8/2019

30/8/2019

Hàm Thuận Nam

Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

              13,000  

                    -    

Loại 2

đ/kg

              11,000  

                    -    

Loại 3

đ/kg

                5,000  

                    -    

đ/kg

                1,000  

                    -    

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 2

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 3

đ/kg

                     -    

                    -    

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

              14,000  

                    -    

Loại 2

đ/kg

              12,000  

                    -    

Loại 3

đ/kg

                6,000  

                    -    

đ/kg

                2,000  

                    -    

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 2

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 3

đ/kg

                     -    

                    -    

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

       43,599,000  

                    -    

Loại 2

đ/kg

              13,000  

                    -    

Loại 3

đ/kg

              11,000  

                    -    

đ/kg

                3,000  

                    -    

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 2

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 3

đ/kg

                     -    

                    -    

đ/kg

                     -    

                    -    

Hàm Thuận Bắc

HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

              14,000  

            12,000  

Loại 2

đ/kg

              13,000  

            11,000  

Loại 3

đ/kg

              12,000  

            10,000  

đ/kg

              10,000  

              9,000  

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 2

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 3

đ/kg

                     -    

                    -    

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

              12,000  

            12,000  

Loại 2

đ/kg

              10,000  

            10,000  

Loại 3

đ/kg

                8,000  

              8,000  

đ/kg

                7,000  

              7,000  

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 2

đ/kg

                     -    

                    -    

Loại 3

đ/kg

                     -    

                    -    

đ/kg

                     -    

                    -    

Tuy Phong

HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

                8,000  

            11,000  

Loại 2

đ/kg

                6,000  

              8,000  

Loại 3

đ/kg

                2,000  

              4,000  

đ/kg

                5,000  

              7,000  

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

              18,000  

            28,000  

Loại 2

đ/kg

              15,000  

            25,000  

Loại 3

đ/kg

              10,000  

            20,000  

đ/kg

              14,000  

            24,000  

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú

01.0001

Thanh long ruột  trắng
(TLT)

Loại 1

đ/kg

                8,000  

            12,000  

Loại 2

đ/kg

                6,000  

              9,000  

Loại 3

đ/kg

                2,000  

              6,000  

đ/kg

                4,000  

              8,000  

01.0002

Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)

Loại 1

đ/kg

              18,000  

            29,000  

Loại 2

đ/kg

              15,000  

            26,000  

Loại 3

đ/kg

                8,000  

            22,000  

đ/kg

              13,000  

            25,000  

Hàm Thuận Bắc

Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                5,900  

              5,800  

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                5,700  

     43,651,000  

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Tuy Phong

Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                5,000  

              5,000  

Khô

đ/kg

                6,000  

              6,000  

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                4,800  

              4,800  

Khô

đ/kg

                5,800  

              5,800  

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Đức Linh

Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -     

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                4,300  

              4,200  

Khô

đ/kg

                5,400  

              5,200  

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                4,700  

              4,600  

Khô

đ/kg

                6,000  

              5,900  

Tánh Linh

Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -     

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

     43,528,000  

Khô

đ/kg

                     -    

     43,501,000  

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

     43,589,000  

Khô

đ/kg

                     -    

              6,000  

Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

     43,559,000  

Khô

đ/kg

                     -    

     43,560,000  

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

     43,589,000  

Khô

đ/kg

                     -    

     43,713,000  

Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh

01.0003

Lúa ML48

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

01.0003

Lúa OM các loại

Tươi

đ/kg

                     -    

     43,500,000  

Khô

đ/kg

                     -    

     43,501,000  

01.0003

Lúa Đài Thơm 8

Tươi

đ/kg

                     -    

     43,620,000  

Khô

đ/kg

                     -    

     43,713,000  

Đức Linh

Cơ sở Hoàng Gia Tiến – xã Đức Hạnh

01.0006

Điều

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở Đàm Thị Nhật – xã Đức Hạnh

01.0006

Điều

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở Nguyễn Văn Đề – xã Đức Hạnh

01.0006

Điều

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Tánh Linh

Công ty TNHH Hoàng Phú – xã Bắc Ruộng

01.0006

Điều

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Cơ sở Tuyết – thôn 5, Huy Khiêm

01.0006

Điều

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Đại lý thu mua – thị trấn Lạc Tánh

01.0006

Điều

Tươi

đ/kg

                     -    

                    -    

Khô

đ/kg

                     -    

                    -    

Đức Linh

DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh

01.0007

Cao su

Mủ nước

đ/TSC

                   240  

                 235  

Mủ tạp

đ/kg

              10,000  

            10,000  

DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu

01.0007

Cao su

Mủ nước

đ/TSC

                   240  

                 235  

Mủ tạp

đ/kg

              10,000  

            10,000  

Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh

01.0007

Cao su

Mủ nước

đ/TSC

                   240  

                 235  

Mủ tạp

đ/kg

              10,000  

            10,000  

Tánh Linh

Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh

01.0007

Cao su

Mủ nước

đ/TSC

                     -    

                 220  

Mủ tạp

đ/kg

                     -    

            10,000  

Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh

01.0007

Cao su

Mủ nước

đ/TSC

                     -    

                 225  

Mủ tạp

đ/kg

                     -    

            11,000  

Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình

01.0007

Cao su

Mủ nước

đ/TSC

                     -    

                 225  

Mủ tạp

đ/kg

                     -    

            11,000  Các tin tiếp
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (24/12/2019)   (25/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (20/12/2019)   (23/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (17/12/2019)   (18/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (13/10/2019)   (13/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (10/12/2019)   (11/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (6/12/2019)   (7/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (03/12/2019)   (4/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (29/11/2019)   (30/11/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (26/11/2019)   (26/11/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (19/11/2019)   (20/11/2019)
Trang
123