GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (18/10/2019) (17:5' 18/10/2019)
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
NHẬP NGÀY: 15-10-19 18-10-19
Khu vực Nguồn thông tin Mã hàng hóa Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Giá kỳ trước   Giá kỳ này
15-10-19 18-10-19
Hàm Thuận Nam Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               13.000               15.000  
Loại 2 đ/kg               12.000               13.000  
Loại 3 đ/kg               10.000               12.000  
đ/kg                 7.000               10.000  
Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               14.000               16.000  
Loại 2 đ/kg               13.000               14.000  
Loại 3 đ/kg               11.000               11.000  
đ/kg                 7.000                 9.000  
Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               14.000                       -    
Loại 2 đ/kg               12.000                       -    
Loại 3 đ/kg               10.000                       -    
đ/kg                 8.000                       -    
Hàm Thuận Bắc HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               15.000                       -    
Loại 2 đ/kg               13.000                       -    
Loại 3 đ/kg               11.000                       -    
đ/kg                 9.000                       -    
Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               15.000                       -    
Loại 2 đ/kg               14.000                       -    
Loại 3 đ/kg               12.000                       -    
đ/kg                 9.000                       -    
Tuy Phong HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               16.000               16.000  
Loại 2 đ/kg               14.000               14.000  
Loại 3 đ/kg               10.000               10.000  
đ/kg               12.000               12.000  
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               25.000               25.000  
Loại 2 đ/kg               23.000               23.000  
Loại 3 đ/kg               20.000               20.000  
đ/kg               22.000               22.000  
HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               17.000               17.000  
Loại 2 đ/kg               15.000               15.000  
Loại 3 đ/kg               11.000               11.000  
đ/kg               13.000               13.000  
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               25.000               25.000  
Loại 2 đ/kg               23.000               23.000  
Loại 3 đ/kg               20.000               20.000  
đ/kg               22.000               22.000  
Hàm Thuận Bắc Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.900                       -    
Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.700                       -    
Tuy Phong Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.000                 5.000  
Khô đ/kg                 6.000                 6.000  
HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 4.900                 4.900  
Khô đ/kg                 5.900                 5.900  
Đức Linh Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.400                 5.000  
Khô đ/kg                      -                         -    
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                       -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.400                 4.900  
Khô đ/kg                      -                         -    
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.400                 5.000  
Khô đ/kg                 5.500                 5.800  
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 4.900                       -    
Khô đ/kg                 6.100                       -    
Tánh Linh Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.000                 5.100  
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.200                 5.300  
Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.000                 5.100  
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.200                 5.300  
Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.000                 5.000  
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.100                 5.200  
Đức Linh DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                    240  
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000  
DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                    240  
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000  
Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    242                    240  
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000  
Tánh Linh Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    230                    230  
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000  
Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    230                    230  
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000  
Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    230                    230  
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000  
Đức Linh Cơ sở Hoàng Gia Tiến – xã Đức Hạnh 01.0006 Điều Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Cơ sở Đàm Thị Nhật – xã Đức Hạnh 01.0006 Điều Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Cơ sở Nguyễn Văn Đề – xã Đức Hạnh 01.0006 Điều Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Tánh Linh Công ty TNHH Hoàng Phú – xã Bắc Ruộng 01.0006 Điều Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Cơ sở Tuyết – thôn 5, Huy Khiêm 01.0006 Điều Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Đại lý thu mua – thị trấn Lạc Tánh 01.0006 Điều Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    

Các tin tiếp
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (24/12/2019)   (25/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (20/12/2019)   (23/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (17/12/2019)   (18/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (13/10/2019)   (13/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (10/12/2019)   (11/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (6/12/2019)   (7/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (03/12/2019)   (4/12/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (29/11/2019)   (30/11/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (26/11/2019)   (26/11/2019)
GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (19/11/2019)   (20/11/2019)
Tổng số : 27 bài viết
Trang
123