GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (17/12/2019) (16:18' 18/12/2019)
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
NHẬP NGÀY: 13-12-19 17-12-19
Khu vực Nguồn thông tin Mã hàng hóa Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Giá kỳ trước   Giá kỳ này Mức tăng (giảm) Tỷ lệ tăng (giảm) (%)
13-12-19 17-12-19
Hàm Thuận Nam Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               13.000               13.000   0 0
Loại 2 đ/kg               12.000               11.000   -1.000 -9
Loại 3 đ/kg               10.000                 9.000   -1.000 -11
đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               14.000               13.500   -500 -4
Loại 2 đ/kg               12.000               12.000   0 0
Loại 3 đ/kg               10.000               10.000   0 0
đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                      -                 13.000   13.000 100
Loại 2 đ/kg                      -                 11.000   11.000 100
Loại 3 đ/kg                      -                   9.000   9.000 100
đ/kg                      -                   8.000   8.000 100
Hàm Thuận Bắc HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               10.000               12.000   2.000 17
Loại 2 đ/kg                 8.000               10.000   2.000 20
Loại 3 đ/kg                 6.000                 8.000   2.000 25
đ/kg                 7.000                 9.000   2.000 22
Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               10.000               12.000   2.000 17
Loại 2 đ/kg                 8.000               10.000   2.000 20
Loại 3 đ/kg                 6.000                 8.000   2.000 25
đ/kg                 7.000                 9.000   2.000 22
Tuy Phong HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               12.000               16.000   4.000 25
Loại 2 đ/kg               11.000               14.000   3.000 21
Loại 3 đ/kg                 7.000                 8.000   1.000 13
đ/kg               10.000               15.000   5.000 33
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               37.000               38.000   1.000 3
Loại 2 đ/kg               35.000               36.000   1.000 3
Loại 3 đ/kg               28.000               29.000   1.000 3
đ/kg               32.000               33.000   1.000 3
HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               12.000               16.000   4.000 25
Loại 2 đ/kg               11.000               14.000   3.000 21
Loại 3 đ/kg                 7.000                 8.000   1.000 13
đ/kg               10.000               15.000   5.000 33
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               37.000               38.000   1.000 3
Loại 2 đ/kg               35.000               36.000   1.000 3
Loại 3 đ/kg               28.000               29.000   1.000 3
đ/kg               32.000               33.000   1.000 3
Hàm Thuận Bắc Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 6.100                 6.100   0 0
Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 5.900                 5.900   0 0
Tuy Phong Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.200                 5.200   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.200   0 0
HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.100                 5.100   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.300   100 2
Đức Linh Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800   0 0
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.900                 4.900   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Tánh Linh Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.600                 4.500   -100 -2
Khô đ/kg                 5.700                 5.600   -100 -2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.100                 5.000   -100 -2
Khô đ/kg                 6.100                 6.000   -100 -2
Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.700                 4.500   -200 -4
Khô đ/kg                 5.600                 5.500   -100 -2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                 5.000   0 0
Khô đ/kg                 6.000                 5.900   -100 -2
Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.700   -100 -2
Khô đ/kg                 5.000                 4.900   -100 -2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                 4.900   -100 -2
Khô đ/kg                 6.000                 6.000   0 0
Đức Linh DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    285                    295   10 3
Mủ tạp đ/kg               14.500               15.000   500 3
DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    285                    295   10 3
Mủ tạp đ/kg               14.500               15.000   500 3
Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    285                    295   10 3
Mủ tạp đ/kg               14.500               15.000   500 3
Tánh Linh Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                    270   30 11
Mủ tạp đ/kg               11.000               13.000   2.000 15
Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    245                    270   25 9
Mủ tạp đ/kg               12.000               13.000   1.000 8
Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                    270   30 11
Mủ tạp đ/kg               11.000               13.000   2.000 15