GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (20/12/2019) (12:1' 23/12/2019)
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
          NHẬP NGÀY: 17-12-19 20-12-19    
Khu vực Nguồn thông tin Mã hàng hóa Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Giá kỳ trước   Giá kỳ này Mức tăng (giảm) Tỷ lệ tăng (giảm) (%)
17-12-19 20-12-19
Hàm Thuận Nam Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               13.000               13.000   0 0
Loại 2 đ/kg               11.000               12.000   1.000 8
Loại 3 đ/kg                 9.000                 9.000   0 0
đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg        43.598.000               14.000   -43.584.000 -311.314
Loại 2 đ/kg               12.000               12.000   0 0
Loại 3 đ/kg               10.000               10.000   0 0
đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               13.000               13.000   0 0
Loại 2 đ/kg               11.000               11.000   0 0
Loại 3 đ/kg                 9.000                 9.000   0 0
đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
Hàm Thuận Bắc HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               12.000               13.000   1.000 8
Loại 2 đ/kg               10.000               11.000   1.000 9
Loại 3 đ/kg                 8.000                 9.000   1.000 11
đ/kg                 9.000               10.000   1.000 10
Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               12.000               13.000   1.000 8
Loại 2 đ/kg               10.000               11.000   1.000 9
Loại 3 đ/kg                 8.000                 9.000   1.000 11
đ/kg                 9.000               10.000   1.000 10
Tuy Phong HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               16.000               15.000   -1.000 -7
Loại 2 đ/kg               14.000               13.000   -1.000 -8
Loại 3 đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
đ/kg               15.000               11.000   -4.000 -36
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               38.000               45.000   7.000 16
Loại 2 đ/kg               36.000               43.000   7.000 16
Loại 3 đ/kg               29.000               36.000   7.000 19
đ/kg               33.000               40.000   7.000 18
HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               16.000               15.000   -1.000 -7
Loại 2 đ/kg               14.000               13.000   -1.000 -8
Loại 3 đ/kg                 8.000                 8.000   0 0
đ/kg               15.000               11.000   -4.000 -36
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               38.000               45.000   7.000 16
Loại 2 đ/kg               36.000               43.000   7.000 16
Loại 3 đ/kg               29.000               36.000   7.000 19
đ/kg               33.000               40.000   7.000 18
Hàm Thuận Bắc Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 6.100                 6.100   0 0
Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 5.900                 5.900   0 0
Tuy Phong Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.200                 5.200   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.200   0 0
HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.100                 5.100   0 0
Khô đ/kg                 6.300                 6.300   0 0
Đức Linh Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.900   100 2
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.900   100 2
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.900                 4.900   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.400   100 2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Tánh Linh Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.500                 4.500   0 0
Khô đ/kg                 5.600                 5.800   200 3
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                 5.000   0 0
Khô đ/kg                 6.000                 6.000   0 0
Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.500                 4.500   0 0
Khô đ/kg                 5.500                 5.600   100 2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                 5.000   0 0
Khô đ/kg                 5.900                 6.000   100 2
Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.700                 4.600   -100 -2
Khô đ/kg                 4.900                 5.000   100 2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 4.900                 5.000   100 2
Khô đ/kg                 6.000                 6.000   0 0
Đức Linh DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    295                    290   -5 -2
Mủ tạp đ/kg               15.000               15.000   0 0
DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    295                    290   -5 -2
Mủ tạp đ/kg               15.000               15.000   0 0
Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    295                    290   -5 -2
Mủ tạp đ/kg               15.000               15.000   0 0
Tánh Linh Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    270                    265   -5 -2
Mủ tạp đ/kg               13.000               12.000   -1.000 -8
Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    270                    265   -5 -2
Mủ tạp đ/kg               13.000               12.000   -1.000 -8
Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    270                    265   -5 -2
Mủ tạp đ/kg               13.000               12.000   -1.000 -8