Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học trong nông hộ (8:31' 14/3/2017)