Đang online: 22
Hôm nay: 251
Trong tuần: 2314
Trong tháng: 9396
Tổng truy cập: 602444

Chức năng, nhiệm vụ

Chủ Nhật 25/10/2020 00:00
1618

Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Thuận được thành lập trên cơ sở sát nhập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long Bình Thuận vào Trung tâm Khuyến nông  và tổ chức lại tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

          Vị trí chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm như sau:

I. Vị trí,chức năng

1. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT).

2. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp) theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật mới trong quản lý sản xuất cho nông dân; cung cấp các dịch vụ để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tổ chức chứng nhận sản xuất, sơ chế sản phẩm thanh long phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

4. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Đề xuất, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án khuyến nông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xúc tiến thương mại và hệ thống chính sách quản lý, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia thực hiện các chương trình dự án khuyến nông Trung ương.

3.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và hệ thống tổ chức quản lý sản xuất, cung ứng, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quản lý chất lượng sản phẩm nông, thủy sản phù hợp với từng vùng, từng địa phương, nhu cầu sản xuất và định hướng phát triển của ngành; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn có hiệu quả ra diện rộng; xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật cây thanh long Bình Thuận; tổ chức quảng bá và bảo vệ kết quả công nhận xuất xứ hàng hóa nông, lâm, thủy sản Bình Thuận.

4.Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu và
theo dõi thông tin về sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

5.Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

6.Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá về khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân; tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

8.Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

9.Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

10.Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

11.Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản theo quy định của pháp luật.

12.Ký kết hợp đồng về khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

13.Thực hiện chứng nhận sản xuất, sơ chế sản phẩm thanh long phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP theo quy định hiện hành của Nhà nước.

14.Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, người lao động, tài chính, tài sản và
các nguồn lực khác, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đối với viên chức và lao động, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15.Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tình hình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh và các hoạt động khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

16.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT giao.

III. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức:

a.Ban Lãnh đạo Trung tâm:

- Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là ngư ời đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệ p và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và các nhiệm vụ được Giám đốc Sở Nông gnhiệp và PTNT phân công hoặc ủy quyền.

- Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành và đảm bảo các tiêu chuẩn về chức danh theo quy định.

- Việc miễm nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Lãnh đạo Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh).

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có 04 phòng:

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Chuyển giao kỹ thuật và Thông tin - Huấn luyện.

- Phòng Dịch vụ và Chứng nhận sản phẩm phù hợp chuẩn VietGAP.

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâmđược bố trí đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 05 người/phòng. Phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng được bố trí như sau: Phòng có từ 05- 07 người được bố trí 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 08 người trở lên được bố trí 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành và đảm bảo các tiêu chuẩn về chức danh theo quy định.

c. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm có 04 Trạm:

- Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh.

- Trạm thực nghiệm thủy sản nước mặn Tiến Thành.

- Trạm thực nghiệm thủy sản nước ngọt Hàm Thuận Bắc.

- Trạm Quản lý khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Chí Công.

Mỗi Trạm có Trưởng Trạm. Riêng Trạm Quản lý khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Chí Công được bố trí 01 Phó Trưởng Trạm.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm được thực hiện theo quy định pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành và đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Các Trạm có con dấu riêng để thực hiện công tác hành chính và chế độ hạch toán phụ thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.
d. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 1, Điều 2 Quy định này và các quy định có liên quan, Giám đốc Trung tâm xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định.

2. Số lượng người làm việc:

a. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

b. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, khối lượng công việc, khả năng nguồn thu, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế và số lượng người làm việc, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Việc quản lý, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành./.