Viên chức Khuyến nông: Xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 223-KH/ĐUK ngày 27/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 02-KH/DUSNN ngày 21/01/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, 100% viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận có Bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện , phấn đấu năm 2019.
Ngày 12/02/2019 Chi bộ Trung tâm Khuyến nông ban hành Kế hoạch số 05-KH/CBTTKN về triển khai chuyên đề học tập năm 2019 – “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục đích là tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương.

Bản cam kết gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 trên cơ sở nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về“trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” và Chuyên đề năm 2019. Các Đảng viên, quần chúng liên hệ với phạm vi công tác, nhiệm vụ được giao của mình gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra.

Trên cơ sở cam kết của các cá nhân, cũng là kế hoạch hành động nhằm tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2019; đây là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại viên chức Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận cuối năm.

CB


Các bài cùng chuyên mục
 • CĐCS Trung tâm Khuyến nông được tuyên dương 01 tập thể và 01 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước

       Sáng ngày 24/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2015 - 2020. Đây là sự kiện để tôn vinh những tấm gương điển hình trong vườn hoa thi đua yêu nước các cấp công đoàn trong tỉnh, là dịp để nhìn lại, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua, đồng thời, phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2025, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 • Gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020

            Trong sắc xuân vui tươi của ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 30/01/2020, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

 • NGÀY SÁCH VIỆT NAM

  Đọc sách không những là kênh thu nạp kiến thức hữu hiệu, bổ ích nhất, mà nó đem lại sự thư giãn, cảm giác hưởng thụ, mọi nguồn cảm hứng, chỉ cho chúng ta mọi con đường đi với những kiến thức tuyệt vời, nó giúp ta trở thành một người thành công trong cuộc sống.


 • chi đoàn Khuyến nông: CHUNG TAY CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

  Thực hiện Chương trình hành động của Chi đoàn Trung tâm Khuyến và GNN nông năm 2019, Kế hoạch tháng Thanh niên; hưởng ứng Kê hoạch số 16/KH-TTKN ngày 29/01/2019 của Trung tâm Khuyến nông Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Chi đoàn Thanh niên đơn vị Khuyến nông đã tổ chức ra quân quét sạch rác thải nhựa khu vực quanh đơn vị.


Tổng số : 85 bài viết
Trang
123456789