Chi bộ Trung tâm Khuyến nông: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (16:55' 5/3/2019)

        Nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, vừa qua, Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Khuyến nông tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

        Tại buổi học tập, đã nghe ông Phạm Kim Thành- Phó Bí thư, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 cho các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với 3 nội dung: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

        Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân. Từ đó, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chọn một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện, chú trọng tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân.

        Bên cạnh đó, mỗi đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến nông tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đề tài, dự án, nhiệm vụ KNCN nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

        Để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phạm Kim Thành tổ chức học tập sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn ở đơn vị; gợi ý, hướng dẫn xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện, làm theo gương Bác.

        Lồng ghép vào buổi học tập, đồng chí Phạm Kim Thành tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 70 năm tác phẩm Dân vận (1949-2019), 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

NKD

 

 

Quang cảnh học tập