Viên chức Khuyến nông: Xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 (15:13' 27/3/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 223-KH/ĐUK ngày 27/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 02-KH/DUSNN ngày 21/01/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, 100% viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận có Bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện , phấn đấu năm 2019.


Ngày 12/02/2019 Chi bộ Trung tâm Khuyến nông ban hành Kế hoạch số 05-KH/CBTTKN về triển khai chuyên đề học tập năm 2019 – “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục đích là tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương.

Bản cam kết gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 trên cơ sở nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về“trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” và Chuyên đề năm 2019. Các Đảng viên, quần chúng liên hệ với phạm vi công tác, nhiệm vụ được giao của mình gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra.

Trên cơ sở cam kết của các cá nhân, cũng là kế hoạch hành động nhằm tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2019; đây là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại viên chức Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận cuối năm.

CB