Kỹ thuật nuôi thâm canh cá rô phi theo mô hình GAP (7:6' 16/3/2017)