Đang online: 24
Hôm nay: 544
Trong tuần: 3100
Trong tháng: 3100
Tổng truy cập: 37278

Sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông.

Thứ Ba 28/04/2020 11:24
25
Ngày 25 tháng 02 năm 2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 439/QĐ-UBND Về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông và tổ chức lại.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 19 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long tỉnh Bình Thuận vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Vị trí pháp lý và chức năng:

a) Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật mới trong quản lý sản xuất cho nông dân; cung cấp các dịch vụ để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tổ chức chứng nhận sản xuất, sơ chế sản phẩm thanh long phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định.

c) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm như sau:

a) Ban Lãnh đạo: Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc: - Phòng Hành chính - Tổ chức.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính.

-  Phòng Chuyển giao kỹ thuật và Thông tin - Huấn luyện.

- Phòng Dịch vụ và Chứng nhận sản phẩm phù hợp chuẩn VietGAP. - Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh.

-  Trạm thực nghiệm thủy sản nước mặn Tiến Thành.

-  Trạm thực nghiệm thủy sản nước ngọt Hàm Thuận Bắc.

- Trạm Quản lý khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Chí Công.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác và số lượng người làm việc của Trung tâm; chủ trì thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, thông tin dữ liệu và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long cho Trung tâm Khuyến nông sau khi sáp nhập và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các bước công việc liên quan theo đúng Đề án kèm theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.
 
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HAI (đã ký)