Phòng trừ Rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, xoắn lá (9:19' 24/5/2019)
Xem biện pháp phòng trừ tại đây: Phòng Trừ Rầy nâu.pdf